JAVNA USTANOVA „POZORIŠTE MLADIH“ SARAJEVO
Kulovića broj 8, Sarajevo
www.pozoristemladih.ba 033/205-799

 

Na osnovu člana 1., 3. stav (1) , 6. i člana 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili Općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/19 i 21/19), Odluke o davanju saglasnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo br.12-34-44937/19 od 30.12.2019.godine, Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo broj:02-05-44789/19 od 27.12.2019. godine, i Odluke v.d Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine broj: 12-02-2/2020 od 14.01.2020. godine, v.d direktor JU „Pozorište mladih“ Sarajevo, objavljuje:

 

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

Radno mjesto:

1. Glumac III- 1 izvršilac

I

1. U radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine na radno mjesto Glumac III može biti primljeno lice, koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) VSS (VII) Akademija scenskih umjetnosti, Bakalaureat/Bachelor scenskih umjetnosti-gluma, prvi ciklus sa ostvarenih 240 ECTS bodova, Filozofski fakultet-odsjek gluma, ili dokazani scenski umjetnik sa višom ili srednjom stručnom spremom,
b) Radno iskustvo u trajanju od jedne godine

Opis posla:

a) priprema i izvodi dodijeljene umjetničke zadatke prema rasporedu proba i predstava kako dramskih, tako i lutkarskih, namijenjenih i djeci i odrasloj publici, a na zahtjev reditelja i direktora;
b) tumači uloge kojima se povjeravaju zadaci različite, uglavnom sredne i manje složenosti i odgovornosti, ali čiji je doprinos od nesumnjive važnosti,
c) neposredno sarađuje sa rediteljem, a koristi stručnu pomoć scenografa, kostimografa, koreografa, lektora, maskera, šminkera, vlasuljara, frizera u svrhu kreiranja povjerene mu uloge;
d) uči i savladava umjetničke vještine (muzičke, borilačke, plesne, vođenje i animacija lutke i drugo) za potrebe kreiranja dodijeljene uloge u određenom projektu;
e) preuzima svaki umjetnički zadatak po nalogu direktora, u slučaju neophodne trenutne, privremene ili trajne zamjene iznenadno odsutnog glumca;
f) dodijeljena uloga je radni zadatak i za neopravdano neprihvatanje radnog zadatka snosi posljedice prema Pravilniku o radu;
g) obavezan je da učestvuje u svim snimanjima za radio ili TV pozorišne produkcije, u Pozorištu ili na drugom mjestu, kao i pojedinih scena iz predstava, ako to služi propagandnoj djelatnosti Pozorišta;
h) obavezan je da se svakog dana do dvanaest sati informiše o rasporedu rada;
i) obavezan je da dođe jedan sat prije početka predstave ili generalne probe;
j) učestvuje prema rasporedu i potrebi kao dežurni na predstavama;
k) obavlja i druge poslove po nalogu direktora kojemu je odgovoran za svoj rad. Iznos osnovne neto plaće za radno mjesto Glumac III iznosi = 1.480,50 KM.

Mjesto rada: sjedište poslodavca u ulici Kulovića br. 8, ili izvan sjedišta Poslodavca, ukoliko to zahtijeva priroda posla.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati sedmično u skladu sa Pravilnikom o radu JU „Pozorište mladih“ Sarajevo i Kolektivnim ugovorom za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, najduže do godinu dana, a na osnovu Odluke Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo broj:12-34-44937/19 od 30.12.2019. godine.

II

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci):

- svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni oglas sa kontakt podacima i tačno navedenim radnim mjestom na koje se prijavljuje,
- kraću biografiju – CV,
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.
- Dokaz/potvrda o radnom stažu.


Kandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

III

Prijave na javni konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: JU „Pozorište mladih“ Sarajevo - Komisija, ulica: Kulovića br.8, sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“.

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda,uvjerenje i sl.) koje prilažu uz prijavu na javni konkurs, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene na način zahtjevan konkursom, neće se uzimati u razmatranje.

Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 033 205-799 e-mail:pozoriste.adm@gmail.com

IV

Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.