JAVNA USTANOVA „POZORIŠTE MLADIH“ SARAJEVO
Kulovića broj 8, Sarajevo
www.pozoristemladih.ba
033/205-799

Na osnovu člana 1., 3. stav (1) , 6. i člana 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili Općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/19 i 21/19), Odluke o davanju saglasnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo br.12-34-44937/19 od 30.12.2019.godine, Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo broj:02-05-44789/19 od 27.12.2019. godine, i Odluke v.d Upravnog odbora o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine broj: 12-02-2/2020 od 14.01.2020. godine, v.d direktor JU „Pozorište mladih“ Sarajevo, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

Radno mjesto:

1. Higijeničar – 1 izvršilac
2. Rekviziter sitne rekvizite- 1 izvršilac
3. Majstor tona- 1 izvršilac

I

1. U radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine na radno mjesto Higijeničar može biti primljeno lice, koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) NSS - osnovna škola,
b) sa ili bez radnog iskustva

Opis poslova:

a) po naređenju i rasporedu domaćina vrši poslove na održavanju higijene svih prostora Pozorišta u zgradi i ispred zgrade, inventara, sanitarnih čvorova i drugo;
b) vodi računa o utrošku materijala za rad i blagovremeno trebuje isti od domaćina;
c) stara se o održavanju i ispravnosti sredstava i aparata za čišćenje, prijavljuje kvarove i oštećenja na sredstvima i uređajima za rad i inventaru domaćinu;
d) dužna je dežurati prilikom odigravanja predstava i drugih programa u pozorištu;
e) za svoj rad direktno je odgovorna domaćinu Pozorišta. Iznos osnovne neto platee za radno mjesto Higijeničar = 645,75 KM.

Mjesto rada: sjedište poslodavca u ulici Kulovića br. 8
Radno vrijeme: puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati sedmično u skladu sa Pravilnikom o radu JU „Pozorište mladih“ Sarajevo i Kolektivnim ugovorom za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo (obavljanje rada u smjenama).
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, najduže do godinu dana, a na osnovu Odluke Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo broj:12-34-44937/19 od 30.12.2019. godine.

2. U radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine na radno mjesto Rekviziter sitne rekvizite može biti primljeno lice, koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) VKV ili KV stolar, tapetar ili SSS,
b) radno iskustvo u trajanju od šest mjeseci na poslovima vođenja rekvizite u pozorištu, TV ili na filmu.

Opis poslova:
a) materijalno je zadužen cjelokupnom krupnom, sitnom rekvizitom i lutkama;
b) obavlja poslove opremanja proba i predstava svom potrebnom rekvizitom i lutkama;
c) dužan je da održava svu rekvizitu i lutke u ispravnom stanju, a ako je u pitanju hrana, onda je blagovremeno nabavlja;
d) vodi knjigu inventara rekvizite i lutaka;
e) pakuje i utovara i istovara rekvizitu i lutke prilikom gostovanja i brine o istim;
f) obavezno prisustvuje svim probama i predstavama prema tehničkom rasporedu;
g) održava i vrši sitne opravke rekvizite za koju je zadužen;
h) dužan je na posao doći najmanje jedan sat prije početka predstave;
j) blagovremeno zahtijeva veće popravke rekvizite i lutaka preko inspicijenta i majstora scene, kojima neposredno odgovara za svoj rad kao i rukovodiocu tehnike i direktoru. Iznos osnovne neto plate za radno mjesto Rekviziter sitne rekvizite iznosi = 866,25 KM.

Mjesto rada: sjedište poslodavca u ulici Kulovića br. 8, ili izvan sjedišta Poslodavca, ukoliko to zahtijeva priroda posla.

Radno vrijeme: puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati sedmično u skladu sa Pravilnikom o radu JU „Pozorište mladih“ Sarajevo i Kolektivnim ugovorom za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, najduže do godinu dana, a na osnovu Odluke Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo broj:12-34-44937/19 od 30.12.2019. godine.

3. U radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine na radno mjesto Majstor tona može biti primljeno lice, koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) VKV ili KV - RTV mehaničar ili SSS - tehnička škola,
b) radno iskustvo u trajanju najmanje dvije godine na istim ili sličnim poslovima (pozorište, film, elektronski mediji),
Posebni uslovi: dobar sluh i koncentracija.

Opis poslova:
a) u saradnji sa autorima predstava, rediteljem, kompozitorom, koreografom, organizuje i obavlja sve poslove tonskog opremanja premijera, repriza i drugih programa i oblika djelatnosti Pozorišta, te montažu i demontažu, utovar i istovar tonske opreme i uredjaja;
b) samostalno rukuje tehničkim uređajima tonske opreme, vodi dnevnik rada i zaduženja radionice i kabine i izvještava rukovodioca tehnike;
c) vrši osposobljavanje i servisiranje tonskih uređaja;
d) redovno održava tonske uređaje i komandne pultove, pojačala i daljinske komande, a na kraju sezone vrši generalno čišćenje tonske opreme i odgovoran je za istu, kao i za njihovo odlaganje;
f) vodi kartoteku rasporeda svih tonskih uređaja i znakova za svaku predstavu (traka, mikrofona, kablova, knjiga, CD);
g) organizuje i vrši pripremu i pakovanje, utovar i istovar oprema za gostovanje;
h) dužan je prisustvovati svim probama i predstavama, a prema tehničkom rasporedu, nalogu rukovodioca tehnike, inspicijenta ili direktora;
i) prilikom gostovanja drugih pozorišta na matičnoj sceni obavezno prisustvuje svim probama i pomaže prilikom postavljanja tona i izvođenja predstave, dužan je na posao doći najmanje jedan sat prije početka predstave;
j) za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodiocu tehnike i direktoru. Iznos osnovne neto plate za radno mjesto Rekviziter sitne rekvizite iznosi = 1.071 KM.

Mjesto rada: sjedište poslodavca u ulici Kulovića br. 8, ili izvan sjedišta Poslodavca, ukoliko to zahtijeva priroda posla.

Radno vrijeme: puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati sedmično u skladu sa Pravilnikom o radu JU „Pozorište mladih“ Sarajevo i Kolektivnim ugovorom za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, najduže do godinu dana, a na osnovu Odluke Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo broj:12-34-44937/19 od 30.12.2019. godine.

II

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci):

- svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni oglas sa kontakt podacima i tačno navedenim radnim mjestom na koje se prijavljuje,
- kraću biografiju – CV,
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.
- Dokaz/potvrdu o radnom iskustvu
- Dokaz/potvrdu o radnom iskustvu za poziciju pod rednim brojem 1. ukoliko je kandidat posjeduje. Kandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.

Izabrani kandidati će biti dužani dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

III

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: JU „Pozorište mladih“ Sarajevo - Komisija, ulica: Kulovića br.8, sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji poposebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda,uvjerenje i sl.) koje prilažu uz prijavu na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene na način zahtjevan javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 033 205-799
e-mail:pozoriste.adm@gmail.com

IV

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.